Đá mỹ nghệ đạt phong

tưởng niệm cố nhân - Tri ân thành kính

Công trình tiêu biểu