Đá mỹ nghệ đạt phong

tưởng niệm cố nhân - Tri ân thành kính

Nguyễn Duy Tiến